Pengiktirafan Logo Buatan Malaysia
 

PENGENALAN

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) bertanggungjawab untuk memproses permohonan dan mengeluarkan surat kelulusan penandaan Logo Buatan Malaysia kepada perniagaan persendirian / perkongsian, syarikat sendirian berhad dan koperasi setelah memenuhi keperluan yang ditetapkan.


DEFINISI PRODUK BUATAN MALAYSIA

Buatan Malaysia
 • Bagi barang tersedia bungkus (pre-packed) ertinya barang yang pada pembalut,beg atau bekasnya, telah dinyatakan nama dan alamat pekilangnya di Malaysia; dan 
 • Bagi barang lain selain daripada yang tersedia bungkus, ertinya barang yang dibuat, dipasang, diubahsuai dan termasuk barang-barang yang telah melalui proses terakhirnya di Malaysia. Proses akhir adalah terdapat transformasi daripada bahan separuh proses kepada barangan siap. 
Bukan Buatan Malaysia
 • Barang-barang yang diimpot dengan kuantiti yang besar (bulk) dan kemudiannya dibungkus dan dijual di negara ini. 
 • Barang-barang yang diimpot secara “semi knocked down parts” yang dipasang (assembled) di sini dan dijual di negara ini. 


TUJUAN

Penandaan Logo Buatan Malaysia ini merupakan satu pengiktirafan bagi penentuan bahawa produk yang dihasilkan adalah dibuat di Malaysia (country of origin).


PROSEDUR PERMOHONAN

PANDUAN LOGO
UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TERPAKAI

Pengeluaran surat kelulusan penandaan ini serta logo ini adalah tertakluk kepada pematuhan terhadap Akta Perihal Dagangan 2011 [Akta 730]
Seksyen 16
 
(1) Tiada seorang pun yang boleh membuat apa-apa representasi palsu dengan apa-apa cara, sama ada secara langsung atau tidak langsung, bahawa apa-apa barang-barang atau perkhidmatan yang dibekalkan olehnya atau apa-apa kaedah yang digunakan olehnya ialah barang-barang atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada atau diluluskan oleh mana-mana orang termasuk mana-mana kerajaan atau jabatan atau agensi kerajaan atau mana-mana badan atau agensi antarabangsa sama ada di Malaysia atau luar negeri.

(2) Subseksyen (1) hendaklah berkuat kuasa tanpa menjejaskan peruntukan mana-mana undang-undang bertulis yang melarang atau menyekat penggunaan apa-apa nama, lambang, insignia, meterai, bendera, panji-panji, gelaran, jata, tanda, perkataan atau huruf atau apa-apa bentuk perihalan yang lain dalam perjalanan perdagangan, perniagaan, pekerjaan atau profesion.


SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

 1. Syarikat hendaklah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau dengan badan-badan berdaftar yang lain.
 2. Mempunyai lesen operasi yang masih sah daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 3. Mempunyai lesen mengilang (sekiranya berkaitan). 
 4. Produk-produk yang dikeluarkan hendaklah melibatkan aktiviti proses pengilangan (manufacturing activity).
 5. Produk mestilah dikilangkan di Malaysia dan mengandungi sekurang-kurangnya 51% bahan / kandungan tempatan. 
 6. Syarikat digalakkan untuk mendapatkan pendaftaran bagi Harta Intelek daripada Perbadanan Harta Intelek Malaysia.  


TEMPOH PERMOHONAN

Surat kelulusan Penandaan Logo Buatan Malaysia dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Permohonan Penandaan Logo Buatan Malaysia diadakan.


YURAN / FI PERMOHONAN

Tiada sebarang yuran/ fi permohonan yang dikenakan kepada permohonan penandaan logo barangan buatan Malaysia. 


TEMPOH SAH KELULUSAN

Tempoh sah pemakaian Logo Buatan Malaysia adalah selama 3 tahun. Kelulusan yang telah tamat tempoh perlulah mengemukakan permohonan baru.

 TATACARA PERMOHONAN

Permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui laman sesawang http://spacedeals.infopengguna.com.

Sebarang maklumat lanjut berhubung Logo Buatan Malaysia sila hubungi: 

Pengarah
Bahagian Pembangunan Perniagaan
Aras 5(Menara), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)
No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya, Malaysia

Tel      : 03-8882 5776 / 5769 / 6399 
Faks   : 03-8882 5826 / 6334
E-mel : spacedeals@kpdnhep.gov.my

 
 

VIDEO TUTORIAL PERMOHONAN LOGO BUATAN MALAYSIA


 1. Pendaftaran Menggunakan No SSM
 2. Pendaftaran Tanpa No SSM
 3. Log Masuk
 4. Terlupa Kata Laluan
 5. Kemaskini Maklumat Pemohon (Daftar Menggunakan No SSM)
 6. Kemaskini Maklumat Pemohon (Daftar Tanpa No SSM)
 7. Kemaskini Kata Laluan
 8. Kemaskini Senarai Sijil
 9. Kemaskini Maklumat Produk